Общи условия за ползване на Услугата

ВАЖНО: ако сте физическо лице е задължително да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия в НАП и да деклариате и заплащате всички дължими данъци! В противен случай нямате право да се регистрирате в SNAP.bg!

Текущите Общи Условия и правила за ползване на Услугата уреждат отношенията между:


Посетители, регистрирани потребители или получатели на услуги (наричани за кратко Потребители, Посетители), от една страна и КРЕАТИВИТИ ДИЗАЙН СТУДИО ЕООД, представлявано от Атанас Янев, регистриран на адрес Варна, ул. Д-р "Иван Басанович" 61, с телефон 00359888562818 и email info@snap.bg, ЕИК 200286048, от друга страна (наричан за кратко Доставчик).

Услугата (този уеб сайт - snap.bg) представлява информационна платформа, целяща да улесни комуникацията между фотографи от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

С използване на Услугата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи Условия, правила за ползване и технически ограничения. В случай, че не сте съгласни с някое условие - не ползвайте Услугата.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Потребители и Доставчик, във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане/обработване/съхраняване/предоставяне на информация от и на Потребители.

Доставчикът използва Google Analytics (продукт на трета страна - Google - условията за ползване) за анализ на поведението на Потребителите в рамките на Услугата. Google Analytics и Услугата използват „cookies“ — текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър с цел идентификация.

Използвайки Услугата давате съгласието си данните от използване на Услугата да бъдат съхранявани и обработвани по подходящ начин. Имате право да откажете ползването на cookies от Google Analytics. За целта изтеглете и инсталирайте Analytics Opt-out.

Доставчикът на Услугата не поема никаква отговорност за организиране на поръчките, следене за качеството на изпълнение на договорените и пред-договорните отношения между Потребители на Услугата и не може да се счита за отговорна страна по какъвто и да било начин, включително за настъпили вреди, материални и нематериални щети. Всички финансови параметри и условия се уговарят между Потребителите, като Доставчикът не е правно и финансово обвързана страна. С използване на уеб сайта под каквато и да било форма Потребителите се отказват от всички възможни финансови претенции спрямо Доставчика, без значение от предмета, срока или финансовият интерес.

Доставчикът предоставя посредством Услугата следните възможности на Потребителите:

Достъп до въведена информация; Достъп до определени функции като: търсене на Потребители по определен критерии, изпращане на запитвания до тях.

Достъпът до пълният набор от функции (регистрация, попълване на информация в профил, добавяне на снимки, профилна снимка) се осигурява от Доставчика, като се счита, че има одобрен от двете страни договор от разстояние за спазване на общите условия към момента на регистрация след изпращане на заявка за регистрация от страна на Потребителя.

С приемането на общите условия Потребителите декларират, че са реални физически или юридически лица и разполагат с необходимата техника и договореното между Посетителите е в компетенцията и възможностите за изпълнението им. Потребителите давате съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.

При регистрация Потребителят се съгласява, че при предоставянето на Услугата Доставчикът има право да уведомява по различни поводи Потребителят по електронна поща или по телефон, включително да предоставя данни за контакт на трети страни за услуги и продукти, пряко касаещи предмета на Услугата.

За Заявка се счита всяко запитване или контакт между Потребителите на услугата, включително по email, телефон, през Услугата или по друг канал, при условие, че информация за първоначален контакт е получен чрез Услугата. Доставчикът осигурява достъп до одобрени от алгоритъм валидни Заявки, които са попълнени от Потребител с не по-малко от следните атрибути – име, телефон или email.

Доставчикът си запазва правото да блокира получаване на Заявки между отделни Потребители, като за това не е длъжен да уведоми засегнатите страни, и не носи никаква отговорност за съдържанието и/или валидността на Заявката. Доставчикът съхранява и предоставя информация, свързана с всяка Заявка.

Фотографските и други услуги, изпълнението на които е възникнало след Заявка през Услугата се извършват изцяло и в пълната им отговорност въз основа на отделен договор между Потребителите.

С използването на Услугата всеки Потребител се съгласява, че друг Потребител може да оставя мнение, коментари или рейтинг за него. Доставчикът не е отговорен за мнения на Потребители, както и не е длъжен да отстранява посочени от друг Потребител мнения, коментари и рейтинг. Всички мнения, коментари и рейтинги се записват с пълен IP адрес, дата, час и User Agent.

Доставчикът не носи отговорност за вредите, настъпили в следствие от публикувани мнения, коментари и рейтинги за Потребители. Доставчикът може да премахне по свое усмотрение всяко мнение, коментар, профил или рейтинг които противоречат на закона, добрите нрави и морал.

Използването на Услугата от нерегистрирани Потребители в рамките на допустимата функционалност за този клас Потребители е безплатна.

Регистрацията от своя страна е безплатна, но Доставчикът си запазва правото да изисква определена сума за активация на допълнителни функции както и комисионна в размер между 5 и 25% от договорената сума между Потребителите, ако във връзка с използване на услугата от страна на Потребителят е положил усилия извън спецификата на Услугата.

Получаването на запитвания от страна на регистрирани Потребители не е безплатно, достъп до допълнителна информация като име на изпращач, негов email, телефон или съдържание на запитването се заплаща.

Доставчикът е задължен да предостави пълна информация на Потребителя за платените функции в рамките на Услугата, да не изисква заплащане в случай, че не е уведомен изрично Потребителя, че заявената от него функция е платена или ще се таксува след извършване на договореното между Потребители.

Всички текстове, графични материали и програмни кодове, касаещи функционирането на Услугата са собственост на Доставчика.

Потребителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА и че ще използват Услугата отговорно, в рамките на допустимата функционалност и няма да допуснат подвеждане на други Потребители.

С публикуването на материали (текстове и снимки), обекти на интелектуална собственост, Потребителите отстъпват на Доставчика неизключителното и неексклузивно право да използва материалите като ги съхранява и разпространява както намери за добре, само и единствено в рамките и целите за популяризиране на Услугата.

Перманентното деактивиране на акаунт е възможно след писмено заявление, отправено до e-mail info@snap.bg. В този случай акаунта ще бъде неактивен в системата за период от 5+1 години, а след това ще бъде изтрит перманентно. Този срок е породен от спецификата на услугата и възможността за предаване на информация към НАП, МВР, КЗП или друг орган, който има законово основание да получи информация за обработените запитвания от регистриран фотограф. По всяко време, автономно, може да се извърши временно деактивиране от административният панел на услугата. По този начин профилът временно няма да се показва в резултатите. Тази функция е подходяща при запълнен график, временна невъзможност за извършване на услугата или друга временна причина. Ре-активацията се извършва след като изпратите заявление за реактивация до info@snap.bg. 

Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това Потребителите като обнови информацията на тази страница.